ДОГОВІР

ПРО НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

на умовах публічної оферти

Україна, м. Львів                                                                                                                             «01» вересня 2017р.
 

Фізична особа-підприємець Поліха Ігор Іванович, який діє на підставі запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 2 415 000 0000 082762 від 06.06.2017р., відповідно до рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 08.08.2017 року №410 внесений до Реєстру операторів та провайдерів телекомунікацій за №6320, керуючись Законом України «Про телекомунікації», Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 295 від 11.04.2012р., статтями 205, 633, 641, 642 Цивільного кодексу України, публічно пропонує необмеженому колу повнолітніх фізичних осіб (надалі - Абонент) можливість отримання телекомунікаційних послуг, для чого публікує (розміщує) даний публічний договір (надалі - Договір) про наступне:

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Абонент - фізична особа, що уклала з Провайдером Договір.

Абонентна плата - фіксований щомісячний платіж за Послуги, що надаються Провайдером протягом розрахункового періоду незалежно від факту отримання Послуг.

Акцепт - повна і безумовна згода Абонента на укладення Договору на умовах, визначених публічною офертою.

Баланс особового рахунку - різниця між двома сумами грошових коштів в певний момент часу, в який визначається Баланс особового рахунку. Перша сума складається з грошових коштів, внесених на Особовий рахунок до моменту часу, в який визначається Баланс особового рахунку; інша сума - складається із грошових коштів, списаних з Особового рахунку до моменту часу, в який визначається Баланс особового рахунку. 

Внесення грошових коштів на Особовий рахунок (Внесення грошових коштів) - оплата Абонентом Послуг, що здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Провайдера з вказанням Логіна або UID Абонента. 

Договір - це публічний договір про надання телекомунікаційних послуг, який укладається між Абонентом та Провайдером шляхом прийняття Абонентом пропозиції Провайдера укласти Договір шляхом виконання дій, передбачених умовами цього Договору 

Заява про приєднання до публічного договору - це документ, яким фізична особа (абонент) підтверджує факт прийняття публічної пропозиції про приєднання до Договору, ознайомлений з його змістом та погоджується з його умовами (надалі - Заява про приєднання до Договору).

Інтернет - всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

Кінцеве обладнання - обладнання, призначене для з'єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг (комп'ютер, модем тощо), із вбудованим мережевим інтерфейсом Ethernet.

Логін - алфавітно-цифровий набір символів, що ідентифікує користувача комп'ютерної мережі і разом із паролем використовується операційною системою для надання йому дозволу на з'єднання з комп'ютерною системою та визначення його прав доступу до ресурсів мережі. Логін має бути унікальним в межах даної системи.

Місце надання послуг - конкретно визначена Абонентом адреса, за якою він бажає отримувати телекомунікаційні послуги. 

Мережевий ідентифікатор - індивідуальний набір цифр та/або символів, присвоєний Кінцевому обладнанню в Телекомунікаційній мережі/Інтернеті.

Особовий рахунок (ОР) - форма обліку індивідуальних для кожного Абонента відомостей, що відображає надходження грошових коштів Абонента і списання цих коштів на оплату Послуг за цим Договором.

Підключення (відключення) кінцевого обладнання - з'єднання (від'єднання) кінцевого обладнання, або абонентського вводу до (від) телекомунікаційної мережі.

Планові роботи - планові профілактичні (регламентні) роботи, виконання яких може призвести до тимчасового планового призупинення надання Послуг та/або погіршення якості Послуг на час проведення Планових робіт. 

Послуга - телекомунікаційна послуга з доступу до мережі Інтернет, яка надається Провайдером Абонентам у відповідності до умов діючих Тарифних планів.

Припинення надання послуг - припинення надання телекомунікаційних послуг тимчасово, до усунення причин, що призвели до цього, або у зв'язку з відключенням кінцевого обладнання, в тому числі у разі невиконання Абонентом своїх зобов'язань за Договором.

Провайдер (провайдер телекомунікацій) - суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій.

Пункт закінчення телекомунікаційної мережі - місце стику (з'єднання) телекомунікаційної мережі та кінцевого обладнання.

Разовий платіж - фіксований разовий платіж за Активацію Послуг/Повторну Активацію Послуг.

Розрахунковий період - період надання Послуг, що дорівнює одному календарному місяцю, на початку якого здійснюється Списання грошових коштів з Особового рахунку Абонента в розмірі всіх Абонентних плат, передбачених обраним(и) Абонентом за всі замовлені та активовані Послуги, що мають надаватись протягом такого календарного місяця. Розрахунковий період починається з 00:00:00 годин першого дня календарного місяця та триває до 23:59:59 останнього дня цього календарного місяця.

Сайт Провайдера  - сайт Провайдера в мережі Інтернет, що розміщений за адресою:  http://samtel.com.ua

Списання грошових коштів з Особового рахунку (Списання грошових коштів) - списання Провайдером з платежів Абонента, зарахованих на його Особовий рахунок, грошових коштів в якості оплати за Послуги. 

Тарифи - документ, у якому наводиться перелік телекомунікаційних послуг, що надаються Провайдером, їх опис і вартість, а також порядок їх замовлення, надання, отримання і тарифікації.

Тарифний план (Пакет) - сукупність технічних і вартісних параметрів, взаємопов'язаних між собою, які визначають обсяг і вартість наданої Абоненту основної телекомунікаційної послуги.

Телекомунікаційна мережа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання сигналів, знаків, письмового тексту, зображень та звуків, або повідомлень будь-якого роду по радіо-, провідних, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

Телекомунікаційна послуга(послуга) - продукт діяльності оператора та/або провайдера телекомунікацій, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій.

Точка демаркації - точка розмежування відповідальності Провайдера і Абонента при наданні Послуг.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Провайдер надає Абоненту телекомунікаційні послуги за умов технічної можливості у Провайдера надання таких послуг, а Абонент зобов'язується своєчасно їх оплачувати відповідно до умов Договору та вимог чинного законодавства України.

2.2. Телекомунікаційні послуги поділяються на основні та додаткові.

2.3. Основними телекомунікаційними послугами є:

2.3.1. послуги доступу до мережі Інтернет.

2.4. Додатковими телекомунікаційними послугами є:

2.4.1. інші послуги, що може надавати Провайдер в межах Договору.

2.5. Параметри Послуг, що надаються Абонентам, визначені умовами відповідних Тарифних планів.

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Цей Договір розроблений у відповідності до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про телекомунікації», Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295, Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів», та інших нормативно-правових актів і нормативних документів у сфері телекомунікацій України.

3.2. Всі умови договору, викладені в цьому Публічному договорі, є обов'язковими для Абонента та Провайдера. Перед початком отримання телекомунікаційних послуг кожний Абонент зобов'язаний ознайомитись з умовами цього Договору. Якщо Абонент не згодний з умовами Договору, він не вправі користуватись послугами. Абонент, який підписав Заяву про приєднання до Договору (Додаток 1 до Договору), вважається ознайомленим та таким, що погоджується з усіма умовами Договору.

3.3. Договір вважається погодженим та укладеним Абонентом шляхом вчинення Абонентом дій, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами. Діями, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримувати Послуги на встановлених Провайдером умовах, є підтвердження такої згоди Абонентом в Особистому кабінеті, та/або оплата Абонентом замовлених Послуг.

3.4. Укладаючи Договір, Абонент автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Абонентом положень Договору, Тарифних планів та всіх додатків, що є невід'ємною складовою частиною Договору.

3.5. Умови Договору визначаються Провайдером самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України. Умови Договору можуть бути змінені Провайдером з обов'язковим повідомленням про це Абонентів на Сайті Провайдера. У разі незгоди Абонента зі змінами, внесеними до Договору, такий Абонент має право розірвати Договір згідно з порядком, викладеним у п.10.2 цього Договору, протягом 7 (семи) календарних дні з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені до Договору зміни. Не розірвання Абонентом Договору у вказаний строк та продовження користування Послугами свідчить про згоду Абонента з внесеними змінами до Договору.

3.6. При внесенні змін до цього Договору, Провайдер розміщує повідомлення про такі зміни на Сайті Провайдера не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до вступу змін в силу, окрім випадків, для яких Договором встановлений інший строк та/або порядок повідомлення про внесення змін, а також випадків, у яких Провайдер не зобов'язаний повідомляти Абонента про внесення змін. При цьому Провайдер гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті Провайдера поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.

3.7. У разі, якщо чинним законодавством України встановлено норми, які суперечать умовам цього Договору, перевагу при застосуванні матимуть відповідні положення чи норми чинного законодавства України.

3.8. Обов'язковою умовою надання Абоненту Послуг є наявність у Провайдера технічної можливості для надання Абоненту замовлених Послуг.

4. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ТЕХНІЧНІ УМОВИ НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

4.1. Умови надання телекомунікаційних послуг:

4.1.1. наявність у Провайдера технічної можливості для надання Абоненту замовленої телекомунікаційної послуги. Під технічною можливістю розуміється знаходження Абонента в зоні дії послуги і використання для доступу до послуги налаштованого устаткування Абонента й програмного забезпечення;

4.1.2. оплата замовленої Абонентом телекомунікаційної послуги.

4.1.3. реєстрація Абонента в мережі із використанням ідентифікаторів.

4.1.4. підписання Абонентом Заяви про приєднання до даного Договору із зазначенням замовленого виду телекомунікаційної послуги.

4.2. Провайдер відкриває Абоненту персональний Особовий рахунок (ОР), номер якого унікальний. На ОР Абонента враховуються обсяги наданих Провайдером телекомунікаційних послуг, а також всі платежі Абонента. Особовий рахунок є єдиним джерелом інформації про об‘єм спожитих та оплачених Абонентом телекомунікаційних послуг під час тарифікації і вирішенні спірних питань. 

4.3. Провайдер має право припинити доступ Абонента до телекомунікаційних послуг без попереднього попередження при від'ємному балансі Особового рахунка Абонента.

4.4. При припиненні Провайдером надання телекомунікаційних послуг, у випадку, передбаченому п.4.3. Договору Абонент не звільняється від оплати телекомунікаційних послуг в повному обсязі згідно з обраним тарифним планом та/або замовленими додатковими послугами за повний розрахунковий період, в якому відбулося припинення надання телекомунікаційних послуг. У випадку, якщо Абонент не здійснить належного поповнення впродовж двох розрахункових періодів Провайдер вважатиме Договір розірваним в односторонньому порядку за ініціативою Абонента.

4.5. Відновлення надання послуг у випадках, зазначених у п.7.6, здійснюється протягом 2-х робочих днів з моменту належного поповнення ОР Абонента згідно з вимогами п.7.1. Договору.

4.6. Провайдер має право припинити доступ Абонента до телекомунікаційних послуг, скоротити перелік телекомунікаційних послуг, а також відключити кінцеве обладнання Абонента від телекомунікаційної мережі, у випадку якщо Абонент безпосередньо брав участь, або кінцеве обладнання, мережеві ідентифікатори Абонента було використано у діях, які Провайдер обґрунтовано вважає такими, що порушують правила й норми користування телекомунікаційними послугами, викладені в дійсному Договорі, або такими, що порушують вимоги Закону України "Про телекомунікації", Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295, та вимоги чинного законодавства України.

4.7. Абонент є кінцевим користувачем і не має права розповсюджувати отримані Послуги за межами Місця надання послуг. 

4.8. Планові профілактичні перерви, а також випадки короткочасних перерв тривалістю менше 30 хвилин кожна і загальною тривалістю до однієї доби на місяць, не вважаються перервами в наданні послуг.

5. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ПРОВАЙДЕРА

5.1. Провайдер має право:

5.1.1. вносити зміни до Договору шляхом публікації змін на Сайті Провайдера і розміщення відповідного повідомлення про здійснені зміни у Договорі. При цьому такі зміни не потребують згоди Абонента;

5.1.2. встановлювати нові Тарифні плани, плату за Додаткові послуги, скасовувати, або змінювати Тарифні плани, чи плату за Додаткові послуги. При цьому такі зміни не потребують згоди Абонента;

5.1.3. тимчасово повністю, або частково припиняти, або обмежувати надання Послуг у випадках, передбачених цим Договором. У разі якщо Провайдер не припинив, або не обмежив надання Послуг, Абонент не звільняється від обов'язку оплатити фактично отримані Послуги. Припинення, або обмеження надання Послуг може бути здійснене Провайдером без будь-якого додаткового повідомлення Абонента;

5.1.4. здійснювати повне, або часткове обмеження окремих дій Абонента в мережі Інтернет, якщо такі дії створюють загрозу для нормального функціонування телекомунікаційних мереж та/або порушують вимоги, передбачені цим Договором;

5.1.5. проводити планові й позапланові роботи з технічного обслуговування з повним, або частковим обмеженням надання телекомунікаційних послуг, з метою ремонту устаткування й ліній зв'язку, технічного устаткування і його модернізації;

5.1.6. створювати та зберігати архіви з інформацією, яка отримана в процесі користування Абонентом телекомунікаційними послугами, й розкривати будь-які відомості у разі необхідності відповідно до діючого законодавства України на вимогу державних установ, а також для нормального функціонування телекомунікаційних послуг або захисту Провайдера та інших абонентів, якщо це не суперечить відповідним нормам Конституції України. Вчинення таких дій не стосується розголошення конфіденційної інформації Абонента;

5.1.7. залучати третіх осіб до виконання юридичних та інших дій, пов'язаних із наданням Абоненту Послуг та отриманням платежів за Договором без погодження таких дій Провайдера з Абонентом;

5.1.8. у безспірному (безакцептному) порядку списувати та переміщати помилково зараховані на Особовий рахунок Абонента грошові кошти.

5.1.9. здійснювати запис телефонних розмов між Провайдером та Абонентом при зверненнях Абонента до Провайдера з метою виконання Договору, пред'явлення претензій, а також отримання довідкової інформації про Послуги, та на власний розсуд використовувати такі записи;

5.1.10. змінювати мережеві ідентифікатори та ідентифікатори доступу Абонента (логін) з технічних причин та з причин підвищення рівня безпеки, повідомивши про це Абонента на Сайті Провайдера та у Особовому кабінеті Абонента;

5.1.11. без згоди Абонента змінювати параметри маршрутизації, якщо це не погіршує параметри надання Послуг;

5.1.12. вести облік обсягу та вартості наданих Послуг, своєчасності і повноти платежів за їх споживання. Вищезазначений облік здійснюється автоматизованою системою обліку спожитих послуг (білінгом). Абонент погоджується, що до такої автоматизованої системи обліку спожитих послуг буде включено відомості про Абонента, які буде надано ним Провайдеру при укладені та виконанні Договору;

5.1.13. Провайдер має інші права, передбачені Договором та чинним законодавством України.

5.2. Провайдер зобов'язаний:

5.2.1. надавати послуги за встановленими показниками якості відповідно до стандартів та інших нормативних документів та умов Договору;

5.2.2. інформувати Абонента про перелік сертифікованого абонентського обладнання, яке можна підключати до телекомунікаційної мережі загального користування (за письмовим запитом Абонента);

5.2.3. попереджувати Абонента про можливе скорочення переліку телекомунікаційних послуг чи відключення їх кінцевого обладнання у випадках і у порядку, передбачених Договором;

5.2.4. вести облік обсягу та вартості наданих послуг за кожним видом окремо і забезпечувати його достовірність;

5.2.5. інформувати Абонента про перелік сертифікованого абонентського обладнання, яке можна підключати до телекомунікаційної мережі загального користування (за письмовим запитом Абонента);

5.2.6. приймати від Абонентів звернення, заяви, скарги та пропозиції та надавати на них відповіді у встановлений законодавством строк;

5.2.7. відновити надання Послуг у разі збою у роботі обладнання Провайдера та/або пошкодження Мережі Провайдера протягом 3 робочих днів з моменту отримання повідомлення від Абонента про відсутність Послуг, або повідомити Абонента про інший строк у разі, якщо відновлювальні роботи неможливо провести протягом 3 робочих днів.

5.2.8. виконувати інші обов'язки відповідно до чинного законодавства України.

6. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ АБОНЕНТА

6.1. Абонент має право на:

6.1.1. отримувати достовірну та вичерпну інформацію про Послуги, що надаються Оператором у відповідності до умов Договору;

6.1.2. замовляти у Провайдера будь-які Додаткові послуги, якщо вони пропонуються Абоненту. Порядок замовлення Додаткових послуг вказаний в умовах Тарифних планів;

6.1.3. своєчасно отримувати замовлені Послуги встановленої якості;

6.1.4. при користуванні Послугами обирати інші Тарифні плани, перехід на які дозволено Провайдером, відповідно до умов Тарифних планів;

6.1.5. письмово повідомляти Провайдера про будь-які претензії, пов'язані з отриманням Послуг.

6.2. Абонент зобов'язаний:

6.2.1. при отриманні Послуг дотримуватись положень Договору, чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про телекомунікації», Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 11.04.2012 р. N295, а також загальноприйнятих норм роботи в мережі Інтернет, спрямованих на те, щоб діяльність кожного користувача мережі Інтернет не заважала роботі інших користувачів, здійснювати оплату замовлених телекомунікаційних послуг у розмірах та в строки, встановлені Договором;

6.2.2. користуватись Послугами підключення до мережі Інтернет за цим Договором протягом не менше ніж 12 (дванадцяти) місяців з дати укладення Договору; 

6.2.3. письмово повідомляти Провайдера про зміну особистих даних вказаних Абонентом у Заяві про приєднання до Договору, або які були надані Провайдеру в процесі користування телекомунікаційними послугами, у місячний термін з моменту виникнення таких змін;

6.2.4. не допускати використання кінцевого обладнання, через яке отримується доступ до мережі Інтернет, для вчинення протиправних дій, або дій, які суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку, порушують громадський порядок та посягають на честь і гідність громадян;

6.2.5. не допускати використання кінцевого обладнання та власних мережевих ідентифікаторів для надання телекомунікаційних послуг третім особам;

6.2.6. утримувати у справному стані кінцеве обладнання в межах території Абонента;

6.2.7. не допускати дії, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації мереж телекомунікацій, підтримки цілісності та взаємодії мереж телекомунікацій, захисту інформаційної безпеки мереж телекомунікацій, ускладнювати чи унеможливлювати надання послуг іншим абонентам;

6.2.8. надавати, у тому числі письмово, на запит Провайдера інформацію щодо кінцевого обладнання, яке використовується для отримання телекомунікаційних послуг;

6.2.9. не перешкоджати виконанню Провайдером робіт, пов'язаних з обстеженням кінцевого обладнання, що проводяться для перевірки якості надання послуг за заявкою Абонента;

6.2.10. не втручатись у роботу телекомунікаційної мережі;

6.2.11. самостійно стежити за станом свого ОР, не допускати від'ємного балансу ОР;

6.2.12. забезпечити регулярний (не менше одного разу на сім календарних днів) перегляд інформації на Офіційному сайті Провайдера з метою вчасного отримання інформації, яку надає Провайдер для Абонента. Абонент приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення із будь-якими повідомленнями Провайдера на Сайті Провайдера, на сторінці Особистого кабінету Абонента;

6.2.13. виконувати інші обов'язки відповідно до законодавства України.

7. ЦІНИ (ТАРИФИ) НА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК І УМОВИ РОЗРАХУНКІВ

7.1. Телекомунікаційні послуги надаються за попередньою оплатою. Абонент для отримання послуг сплачує Провайдеру:

7.1.1. авансовий платіж, що включає оплату вартості обраного тарифного плану та замовлених додаткових послуг за наступний повний розрахунковий період;

7.1.2. всі одноразові платежі, якщо такі необхідні для активації замовлених послуг та тарифних планів, (в тому числі одноразовий початковий платіж та платежі, пов‘язані із повним погашенням заборгованості за попередні розрахункові періоди).

7.2. Списання грошових коштів за телекомунікаційні послуги за Договором здійснюються Провайдером першого числа кожного календарного місяця відповідно до Тарифів Провайдера шляхом списання грошових коштів з ОР Абонента у розмірі, визначеному п.7.1. Договору.

7.3. Оплати за цим Договором Абонент здійснює шляхом перерахуванням грошових коштів на поточний рахунок Провайдера в національній валюті України. У платіжному дорученні на оплату рахунку Абонент зобов'язаний вказати свій Логін або UID. Датою оплати вважається дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Провайдера, якщо способом оплати не передбачено інше.

7.4. Зарахування коштів на ОР Абонента здійснюється протягом наступного робочого дня, що настає за днем зарахування коштів на розрахунковий рахунок Провайдера.

7.5. Абонент здійснює оплати послуг у відділеннях банків, через платіжні інтернет-системи та іншими вказаними Провайдером способами.

7.6. Припинення надання послуг та/або розірвання Договору не звільняє Абонента від погашення заборгованості перед Провайдером.

7.7. Абонент відповідає за правильність і своєчасність зроблених ним платежів.

7.8. Абонент має право один раз впродовж одного розрахункового періоду змінити свій тарифний план. Зміна тарифного плану здійснюється на підставі письмової заяви Абонента, наданої Провайдеру не менше ніж за 3 (три) робочі дні до початку нового розрахункового періоду та запроваджується з 1-го числа нового розрахункового періоду.

7.9. Провайдер самостійно встановлює тарифи та визначає правила тарифікації. Тарифи, встановлені Провайдером, включають всі податки та збори, встановлені законодавством України.

7.10. У випадку припинення дії Договору в разі залишення на ОР Абонента невикористаних коштів Провайдер на підставі письмової заяви Абонента виплачує йому залишок коштів протягом 20 (двадцяти) робочих днів з моменту отримання заяви.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Відповідальність Провайдера

8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором Провайдер несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України і, зокрема, Законом України «Про телекомунікації», «Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг», затвердженими Постановою КМ України від 11.04.2012року № 295.

8.2. З урахуванням інших положень Договору, Провайдер відповідає за належне надання Послуг до Точки демаркації (точки розмежування відповідальності Провайдера та Абонента).

8.3. Провайдер не несе відповідальності:

8.3.1. за прямі або непрямі збитки, понесені Абонентом в результаті отримання ним Послуг або неможливості їх отримання;

8.3.2. за якість Послуг при пошкодженнях Кінцевого обладнання та/або з'єднувальних ліній Абонента, при збоях програмного забезпечення та обладнання, що не належить Провайдеру, а також у разі викрадення чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд, що використовуються Провайдером для надання Послуг за Договором;

8.3.3. за функціонування та доступність окремих сегментів мережі Інтернет Провайдер не гарантує можливість інформаційного обміну з тими вузлами або серверами, що тимчасово, або постійно недоступні через мережу Інтернет;

8.3.4. за відсутність обліку платежу Абонента на його Особовому рахунку у випадку ненадходження даного платежу на поточний рахунок Провайдера;

8.3.5. за забезпечення безпеки кінцевого обладнання та програмного забезпечення Абонента, що використовується ним для отримання Послуг;

8.3.6. за ненадання, або неналежне надання Послуг за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Провайдера;

8.3.7. за зміст інформації, що передається його телекомунікаційними мережами;

8.3.8. за достовірність відомостей, що надаються Абонентом.

8.4. Трафік вважається прийнятим, або відправленим, якщо його зафіксовано мережевим обладнанням Провайдера. Провайдер не несе відповідальності за недоставку частини зафіксованого трафіку до Абонента, або його адресата, якщо недоставка обумовлена незалежними від Провайдера причинами, зокрема недостатньою пропускною спроможністю адресата, або транзитного Провайдера, фільтрацією трафіку з боку Абонента, адресата, або транзитного Провайдера, чи помилками, зробленими Абонентом.

8.5. Відсутність у Провайдера технічної можливості для надання Послуг Абоненту не є підставою для подання Абонентом Провайдеру будь-яких претензій та позовів.

Відповідальність Абонента:

8.6. За невиконання, або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором Абонент несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України і, зокрема, Законом України «Про телекомунікації», «Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг», затвердженими Постановою КМ України від 11.04.2012року N 295.

8.7. За час, протягом якого Послуги не надавалися з вини Абонента, Щомісячні платежі за такі Послуги, нараховуються та стягуються Провайдером з Абонента в повному розмірі. 

8.8. Абонент приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення зі змінами положень цього Договору та умов Тарифних планів.

9. РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ АБОНЕНТІВ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

9.1. Абонент має право подавати Провайдеру заяви, скарги, претензії (далі - звернення) з питань надання і отримання телекомунікаційних послуг. Звернення пред'являються Абонентом в письмовому вигляді і підлягають реєстрації у встановленому Провайдером порядку.

9.3. Повідомлення, або документ, які передаються Провайдеру, вступають в силу лише після їх отримання Провайдером.

9.4. Розгляд звернень здійснюється у встановлений законодавством строк.

9.5. При відхиленні звернення повністю або частково, або неотриманні відповіді у встановлені для розгляду строки, Абонент має право пред'явити позов до суду.

9.6. Всі суперечки, які виникають при виконання Договору, вирішуються шляхом переговорів.

9.7. Спірні питання, вирішення яких неможливо досягти шляхом переговорів, підлягають розгляду в суді, відповідно до чинного законодавства України.

9.8. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

10. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Договір може бути розірвано будь-якою зі Сторін в односторонньому порядку у випадках, передбачених умовами цього Договору та/або чинним законодавством України.

10.2. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний з ініціативи Абонента у будь-кому з наступних випадків:

10.2.1. при незгоді з будь-якими змінами до умов Договору, змін Тарифів, або призначенням нових платежів в доповнення до вже існуючих, абонент повинен припинити отримання телекомунікаційних послуг, письмово повідомивши про це Провайдера. Якщо Абонент по закінченню 7 (семи)-денного терміну з моменту оприлюднення на Офіційному сайті Провайдера продовжує користуватись телекомунікаційними послугами, Провайдер вправі вважати, що Абонент згоден із внесеними змінами та доповненнями. Провайдер і Абонент визнають юридичну чинність зазначеного у цьому пункті способу волевиявлення.

10.2.2. у випадку відсутності потреби у подальшому користуванні Послугами Провайдера за умови, що кошти на Особовому рахунку Абонента відсутні. Про розірвання Договору Абонент повинен повідомити Провайдера письмово. У письмовому повідомленні Абонент може вказати бажану дату розірвання Договору.

10.3. Провайдер може припинити (розірвати) дію Договору, попередивши про це Абонента щонайменше за 7 (сім) календарних днів до дати припинення (розірвання) Договору будь-яким засобом зв'язку.

10.4. При розірванні Договору Провайдер може здійснити демонтаж абонентської лінії.

10.4. Визнання недійсними деяких положень Договору не тягне за собою визнання недійсним Договору в цілому.

11. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ АБОНЕНТА

11.1. Абонент у зв'язку з укладенням цього Договору надає свою згоду Провайдеру на обробку будь-яких персональних даних, які стали відомими Провайдеру в результаті надання телекомунікаційних послуг на умовах цього Договору.

11.2. Обробка включає, але не обмежується, збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (включаючи передачу), знеособленням, знищенням персональних даних, які обробляються Провайдером, будь-якою особою, пов'язаною з Провайдером відносинами контролю, з метою ведення бази персональних даних Абонентів телекомунікаційних послуг (тобто бази даних всіх Абонентів, які мають укладені договори у певних або всіх особах, пов'язаних з Оператором відносинами контролю).

11.3. Абонент погоджується, що Провайдер не має отримувати жодної додаткової згоди Абонента для передачі персональних даних Абонента до будь-якої особи, пов'язаної з Провайдером відносинами контролю або у рамках договірних відносин пов'язаних з врегулюванням заборгованості.

11.4. Абонент дає свою згоду та надає Провайдеру право використовувати свої персональні дані та погоджується з тим, що цю інформацію та іншу інформацію, необхідну для якісного обслуговування Абонента, може бути передано без окремого письмового повідомлення про факт передачі Провайдером третім особам для:

- Ведення обліку Абонентів, послуг, додаткових послуг наданих Абоненту, розрахунків з Абонентом;

- Здійснення розсилання Абонентам рахунків (квитанцій), повідомлень, SMS-повідомлень, анкетних листів, пропозицій, рекламних матеріалів від імені Провайдера;

- Телефонного опитування Абонентів з метою з'ясування їхньої думки щодо якості надання телекомунікаційних послуг, додаткових послуг Провайдера;

- Проведення акцій, маркетингових досліджень;

- Ведення претензійно-позовної роботи з Абонентами.

 

 

 

 

Заява № ____________________

про приєднання до договору про надання телекомунікаційних послуг

на умовах публічної оферти від «01» липня 2017р.*

ПІБ ___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Паспорт: серія _______ № _________ виданий _______________________________________

____________________________________________________ дата «___» _________ _____р.

Додаткові відомості та контактний телефон :_________________________________________

_______________________________________________________________________________

Місце надання послуг: ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Обраний тарифний план:

Тарифний план (Мбіт/с)*

Вартість місячної Абонентної плати (грн.)

Примітка

Щомісячно починаючи з

«____»______________20___р.

 

* текст договору «Про надання телекомунікаційних послуг на умовах публічної оферти» та детальна інформація про тарифні плани на сайті: www.samtel.com.ua

Відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», надаю згоду на обробку моїх персональних даних та їх  включення до баз даних ПРОВАЙДЕРА ФОП Поліха І.І. в цілях, що зазначаються в Публічному договорі. Посвідчую, що повідомлений про включення вищезазначеної інформації до баз даних ФОП Поліха І.І.

 

Дата «_____»____________ 20____ р.                                 Підпис ____________________

 

Бланк заяви заповнюється Абонентом особисто з пред’явленням наступних документів:

  • оригінал паспорту